V následujícím příspěvku si naše Jana Konarská připravila přehled povinností, které musí zaměstnavatel splnit, pokud se rozhodne zaměstnat cizince. Co je potřeba udělat pro zaměstnání cizinců? A jaký je rozdíl mezi jednotlivými povoleními?

Právní úprava

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Navazující prováděcí předpisy.

Rozlišujeme tři kategorie cizinců z pracovněprávního hlediska:

A) Cizinec s trvalým pobytek na území ČR (Nepotřebuje povolení k zaměstnání, není při volbě zaměstnání omezen.)

B) Občan EU, EHP a Švýcarska (Stejné právní postavení jako občan ČR. Má právo pobytu po dobu zaměstnání.)

C) Občan mimo EU  (Povolení k zaměstnání. Povolení k pobytu. Držitelem zaměstnanecké karty nebo modré karty. Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, případně dohoda o provedení práce.)

Kroky k zaměstnání cizince

1. Ohlášení volného pracovního místa na ÚP

Oznámení místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce o nově vytvořeném nebo uvolněném pracovním místě. Zaměstnavatel musí souhlasit se zařazením volného místa do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké nebo modré karty či projevit zájem zaměstnat cizince v případě povolení k zaměstnání. Zde musí uvést druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a předpokládanou délku trvání výkonu práce.

Volné pracovní místo je primárně nabídnuto občanům ČR, a pokud není toto místo obsazeno do 30 dnů, může být nabídnuto cizinci v případě, že splní kvalifikační a ostatní podmínky.

Oznámení se nevyžaduje v těchto případech:

 • Podle §97 zákona o zaměstnanosti, kdy se jedná např. o studenty do 26 let věku nebo stážisty, kteří jsou zaměstnáváni nejdéle na dobu jednoho roku za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnávání.
 • Kdy cizinec nepotřebuje povolení k zaměstnání dle §98 zákona o zaměstnanosti, kam patří např. cizinec s trvalým pobytem v ČR nebo jedná-li se o výkonného umělce, akademického, vědeckého, výzkumného či pedagogického pracovníka a jeho výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, případně celkem 30 dnů v kalendářním roce.
 • Dle §94 zákona o zaměstnanosti, kdy cizinec žádá o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání.

2. Výběr zaměstnance

Podepsání pracovní smlouvy, případně smlouvy o smlouvě budoucí.

Zaměstnavatel může zaměstnat pouze cizince, který v souladu se zákonem o zaměstnanosti má zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu či povolení k zaměstnání a má písemně uzavřenou pracovní smlouvu (případně dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce) na dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno.

Zaměstnavatel je povinen nabídnout cizinci pracovní a mzdové podmínky, které jsou obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení a dle platných právních předpisů.

3. Registrace na VISAPOINT

Visapoint je internetový systém provozovaný Ministerstvem zahraničních věcí, prostřednictvím kterého se cizinec registruje k podání žádosti pro všechny typy pobytových oprávnění České republiky.

4. Zaměstnanecká karta, modrá karta

Po udělení povolení k pobytu cizinec žádá o povolení k zaměstnání.

Povolení se vydávají na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Existují zde následující rozdíly:

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je zároveň i forma dlouhodobého pobytu, ale může být vydána i tzv. neduální karta, která opravňuje pouze k pobytu, ale už ne k zaměstnání.

Žádost podává cizinec, který bude na území ČR pracovat déle než 3 měsíce, na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky. V případě, že cizinec již pobývá na území ČR na základě víza k dlouhodobému pobytu, pak žádost podává na Ministerstvu vnitra v ČR.

Správní poplatek činí 1.000 Kč, v případě podání žádosti na Ministerstvu vnitra činí poplatek 1.500 Kč (platí i pro žádosti o modrou kartu).

Lhůta pro vydání zaměstnanecké karty je 60 dnů, ale ve složitějších případech to může být 90 až 120 dnů.

Pro vydání zaměstnanecké karty je nutná pracovní smlouva nebo dohoda o provedení činnosti, případně smlouva o smlouvě budoucí. Ze smlouvy musí vyplývat, že bude zaručena alespoň minimální mzda a pracovní doba bude činit min. 15 hod. týdně.

Platnost zaměstnanecké karty je dle pracovní smlouvy, nejdéle však 2 roky. Povolení lze opakovaně prodlouží nejvýše o 2 roky.

Modrá karta

Cizinec může žádat o vydání modré karty v případě, že hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci. Vydává jen pracovníkům s ukončeným vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním (alespoň 3 roky).

Pracovní smlouva musí být uzavřena pouze na hlavní pracovní poměr nejméně na dobu jednoho roku a zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Sjednaná hrubá měsíční mzda musí odpovídat alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR, která je do období 30. 4. 2018 ve výši 21 589 Kč, tedy 1,5násobek činí 41 384 Kč.

Žádost podává cizinec stejně jako u zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v ČR pokud zde již cizinec pobývá na základě dlouhodobého víza.

Lhůta pro vydání zaměstnanecké karty je 90 dnů.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Je možné jí prodloužit.

Výhodou zaměstnaneckých a modrých karet pro cizince je možnost změnit zaměstnání po dobu trvání platnosti karty, a to v rámci volných pracovních míst v nabídce na internetovém portálu MPSV.

Povolení k zaměstnání a povolení k pobytu

Je již dříve zavedený proces, kdy cizinec musí nejdříve žádat o povolení k zaměstnání a následné i o povolení k pobytu.

Vydává krajská pobočka Úřadu práce, v jehož obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat. Povolení k zaměstnání potřebuje cizinec, který

 • pobývá na území ČR na základě krátkodobého víza a chce pracovat,
 • je svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo EU, EHP a Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR nebo
 • pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a chce pracovat nebo je statutárem,
 • chce sezóně pracovat max. 6 měsíců v roce,
 • pracuje jako stážista nebo v rámci výměnného programu pro mládež do 26 let,
 • je držitelem víza strpění dle pobytového zákona.

Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč v souladu se zákonem o správních poplatcích. Proces je časově náročnější, protože je nutné získávat dokumenty dva.

Pozor na sankce! V případě, že zaměstnavatel zaměstná cizince bez povolení k zaměstnání nebo bez povolení k pobytu (v případě, že je to zapotřebí), tak bude zaměstnavatel povinen uhradit správní náklady spojené s jeho vyhoštěním.

5. Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP o nástupu cizince (i občana EU/EHS a Švýcarska) nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Informační povinnost platí i pro cizince s trvalým bydlištěm v ČR. Pro cizince mimo EU slouží k oznámení formulář o sdělení o nástupu.

Informační povinnost zaměstnavatele se týká i v případě, že zaměstnanec s povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou či modrou kartou do zaměstnání:

 • vůbec nenastoupí,
 • ukončí zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
 • zaměstnání bylo ukončeno výpovědí dle některých důvodů uvedených v §52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou,
 • zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle §56 zákoníku práce včetně důvodu ukončení.

Oznámení pro občany EU/EHS a Švýcarska a cizince s trvalým pobytem v ČR vyplňuje zaměstnavatel formulář o nástupu zaměstnání taktéž nejpozději v den nástupu k výkonu práce a při ukončení zaměstnání formulář o ukončení nejpozději do 10 dnů od skončení zaměstnání.

6.Evidenční povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů, které prokazují existenci pracovněprávního vztahu a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR po dobu zaměstnání cizince a po dobu 3 let od skončení takového pracovního poměru.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/