PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ neboli taky mateřská je dávka nemocenského pojištění, pro jejíž přiznání musí být splněné zákonné podmínky (žena musí být nemocensky pojištěna, tzn. zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě a musí si platit nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou). Tohle platí i pro OSVČ.

Mateřská trvá 28 týdnů u jednoho dítěte, 37 týdnů u dvou a více dětí a 14 týdnů u narozeného mrtvého dítěte.

Nástup na mateřskou je od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od osmého týdne před tímto dnem. Vyplácí ji Správa sociálního zabezpečení a může ji čerpat místo matky i otec dítěte a to nejdřív od sedmého týdne po narození dítěte. Dávku dostává 22 týdnů u jednoho dítěte, 31 týdnů u narození dvojčat.

K mateřské je i možnost přivýdělku, ale příjem nesmí být z činnosti, ze které se tato mateřská čerpá.

Nyní si ukážeme na praktickém příkladu výpočet mateřské.

Výpočet mateřské: 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda 27 350 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (mzda x 12/365) 899,18 Kč
První redukční hranice (do 942 Kč ze 100 %) 899,18 Kč
Druhá redukční hranice (od 942 do 1412 z 60 %) 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 1351 do 2701 z 30 %) 0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (součet předchozích tří řádků, zaokrouhleno na koruny nahoru) 900 Kč
Denní mateřská (70 % z vypočteného základu) 630 Kč
Měsíční mateřská (30 dní) 18 900 Kč

Výše mateřské se vypočítává z denního vyměřovacího základu, který se zjistí podílem příjmu za posledních 12 měsíců a počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

V našem případě je při průměrné hrubé měsíční mzdě 27 350 Kč denní vyměřovací základ 899,18 Kč.

Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci.

  • Denní vyměřovací základ se v roce 2017 do částky 942 Kč započítává ze 100 %.
  • V druhé redukční hranici (od 942 Kč do 1 412 Kč) z 60 %
  • a ve třetí redukční hranici (od 1 412 Kč do 2 824 Kč) z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 824 Kč se nepřihlíží.

V našem příkladu podléhá průměrný denní příjem první redukční hranici a denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, což je 630 Kč.

Výše mzdy Měsíční mateřská
11 000 Kč 7 620 Kč
15 000 Kč 10 380 Kč
19 000 Kč 13 140 Kč
23 000 Kč 15 900 Kč
27 000 Kč 18 660 Kč
31 000 Kč 20 790 Kč
35 000 Kč 22 440 Kč
39 000 Kč 24 090 Kč
43 000 Kč 25 740 Kč
50 000 Kč 27 180 Kč
60 000 Kč 29 280 Kč
80 000 Kč 33 390 Kč

Dalším v pořadí je RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK.  Vzniká na něj nárok po skončení peněžité pomoci v mateřství, jeho výše je 220 tis a maximální délka čerpání je do čtyř let věku dítěte. Nevyplácí ho OSSZ, ale odbor sociální podpory při úřadu práce na základě předložení rodného listu dítěte, občanského průkazu rodiče a potvrzení o nároku na dávku od České správy sociálního pojištění.

Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, vzniká nárok rovnou na rodičovský příspěvek  a to hned po  narození  dítěte a pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v  případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké  náleží doposud na starší dítě.

Rodiče si mohou zvolit délku a výši čerpání příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně.

Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte,

Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, rodičovský příspěvek je vyplácen při splnění podmínky osobní celodenní péče o dítě, které nedosáhlo  2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.

A jaké jsou změny plánované na rok 2017?

Flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku, což je například zrušení omezení horní hranice rodičovského příspěvku, možnost čerpání dávky až do výše PPM (32 640 Kč), možnost vyčerpání 220 tis. Kč za 6 měsíců u nejvyšší PPM a v neposlední řadě u OSVČ, nezaměstnaných a studentů volba měsíční výše příspěvku až do 7 600 Kč .

Dále se plánuje NOVÁ DÁVKA PRO OTCE neboli otcovská poporodní péče, kdy z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte.

Napsal http://nastejnelodi.cz/