Tabulky, statistiky, grafy, čísla – prostě džungle finančních výkazů, ukazatelů a metrik, ale kdo se v tom má vyznat? Jaká 4 čísla by měl podnikatel sledovat, aby byl alespoň trochu v obraze?

Základním ukazatelem finanční úspěšnosti firmy obecně je – světe div se – zisk. V ekonomické praxi je používána celá řada „zisků“, resp. ziskových kategorií. Pro typického podnikatele je relevantní zejména „provozní výsledek hospodaření“. Tento zisk je obecně vlastně jakou si zpětnou vazbou podnikatele ohledně vnějšího i vnitřního fungování provozu podniku.

Druhým ukazatelem je obrat. Obrat vlastně vyjadřuje obchodní úspěšnost firmy na trhu. Nově je obrat již přímo zobrazen v posledním řádku výkazu zisku a ztráty. Třetím významným číslem je tzv. marže. Marže je obecně rozdílem mezi výnosy (tržbami resp. obratem) a „přímými náklady“ (co bylo nutné přímo vynaložit na dosažení tržby resp. výnosu). Toto číslo je důležité zejména v obchodních firmách (nákup a prodej zboží).

Čtvrtým neméně důležitým číslem vyjadřující finanční úspěch firmy je vlastní kapitál. Tento je zachycen nikoliv ve výsledovce, ale v rozvaze v pasivech. Vlastní kapitál v podstatě vyjadřuje, kolik nám jako firmě zůstane, když zpeněžíme veškerý majetek a uhradíme veškeré závazky.

Relevantní jsou zejména poměry mezi těmito čísly. Typickým poměrem je zisk ku obratu popř. zisk ku marži. Tento ukazatel vyjadřuje obecně přidanou hodnotu firmy jako takové (kolik korun zisku připadá na korunu obratu), jeho výše závisí mimo jiné na konkurenční výhodě firmy.

Další skupinou poměrů jsou ukazatele nákladovosti, kdy se poměřuje určitý nákladový druh (například mzdy) ku obratu či marži. Tato skupina ukazatelů obdobně vyjadřuje kolik haléřů mezd či jiných nákladových druhů připadá na jednu korunu obratu či marže.

Třetí základní skupinou poměrů je obrat či marže ku osobním nákladům či počtu zaměstnanců. Tento poměr pak vyjadřuje obrat na zaměstnance či obrat na jednu korunu mzdových nákladů.

Častým dotazem podnikatelů je, jaké hodnoty mají tyto ukazatele ideálně dosahovat. Na to však neexistuje univerzální odpověď. Každopádně je ale dobré sledovat jejich vývoj v čase (tj. zlepšujeme se jako firma?) a porovnávat je s konkurencí (tj. jsme lepší či horší než konkurence?).

Každý podnikatel by se měl nechat konfrontovat s tvrdou realitou, která říká, jak na tom vlastně jeho firma je, aby mohl určovat budoucí směr a korigovat směr současný. Tyto ukazatele a čísla tomu mohou dost napomoci.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/