Jak postupovat při založení s.r.o.?  Mám založení provést svépomocí nebo se mi vyplatí vyhledat pomoc právníka?

 Sami se přikláníme k variantě obrátit se na právníka. Místo ušetřených pár tisícovek na začátku, nebudeš možná muset hasit statisícové problémy za několik let.

Postup založení s.r.o.:

1.       zvol si název tvojí společnosti, ale pozor, název nesmí být zaměnitelný s jiným názvem společnosti zapsané do obchodního rejstříku

2.       zvol si sídlo společnosti

3.       zvol si předmět podnikání tvé společnosti, vyber ze seznamu živností

4.       stanov si, kdo bude ve společnosti jednatelem, připrav si písemné prohlášení jednatele, že souhlasí se svým jmenováním a že je způsobilý k výkonu této funkce (+ prohlášení manžela, pokud je společník ženatý/vdaná)

5.       stanov si, kdo bude ve společnosti společníkem a výši jeho vkladu, od 1,- Kč výše, připrav si písemné prohlášení společníka, že souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku

6.       urči si výši základního kapitálu (součet vkladů všech společníků), od 1,- Kč výše

7.       stanov si správce vkladů, může to být i zakladatel (jednatel) společnosti

8.       připrav si návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (www.justice.cz)

9.       domluv si s notářem sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) ve formě notářského zápisu, kterou se společnost zakládá, a to za účasti jednatelů a společníků, notář současně ověří podpisy na prohlášení jednatelů, prohlášení společníků a na návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, notář vyhotoví také výpisy z rejstříku trestů jednatelů a list vlastnictví k nemovitosti, ve které bude sídlo společnosti – 6 000,-Kč

10.   nech si vydat písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že souhlasí s umístěním sídla tvé společnosti do jeho nemovitosti, prohlášení nesmí být starší než tři měsíce před podáním návrhu na zápis a podpis vlastníka nemovitosti musí být úředně ověřený

11.   se společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) a prohlášením vlastníka nemovitosti zajde jednatel na živnostenský úřad a vyřídí požadovaná živnostenská oprávnění, správní poplatek 1.000,- Kč za živnost

12.   se společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) zajde správce vkladů na banku, kde založí zvláštní účet pro složení vkladů a na tento složí vklady (základní kapitál), banka vydá potvrzení o složení základního kapitálu, správce vkladů vydá prohlášení, že vklady byly splaceny

13.   zajdi na příslušný krajský soud a zde podej návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku s těmito přílohami:

–          společenská smlouva (zakladatelská listina)

–          čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem

–          výpis z rejstříku trestů jednatele, který není starší než 3 měsíce (pokud není doloženo, nic se neděje, ale zapsání společnosti trvá déle)

–          souhlas společníka s úředně ověřeným podpisem (příp. prohlášení manžela)

–          souhlas vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, nesmí být starší než 3 měsíce

–          výpis z katastru nemovitostí, který není starší než 3 měsíce (pokud není doloženo, nic se neděje, ale zapsání společnosti trvá déle)

–          potvrzení banky o splacená základního kapitálu

–          prohlášení správce vkladu o splacení vkladů

–          výpis z živnostenského rejstříku

–          6.000,- Kč na kolek

Proč doporučujeme právníka?

  • Rychlejší a pohodlnější.

  • Minimalizace potenciálních rizik při založení.

  • Minimalizace potenicálních rizik při rozporech.

  • Zaměření na Váš business.

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)