Když chce podnikatel využívat ve své společnosti své vlastní vozidlo (tzn. vozidlo na jeho rodné číslo), musí si zodpovědět na základní otázku, a tou je, kolik ročně/měsíčně utratí na pohonných hmotách, zda jezdí hodně nebo málo.

Pokud jezdí jednatel málo, tzn. jeho náklady na PHM nepřesahují 4000-5000 Kč/měsíc, tak se mu vyplatí vložit auto do podnikání (vkladem auta, prodejem na fakturu nebo pronájmem auta společnosti) a poté využít paušál na auto, který je 5.000 Kč/měsíc, resp. 60.000 Kč za rok. Výhodou je, že podnikatel nemusí nic dokladovat (žádné doklady za nakoupené PHM ), a nemusí vést knihu jízd.

Pokud však jednatel jezdí hodně, a paušál na auto je pro něj nevýhodný, protože jeho skutečné náklady jsou vyšší než paušální výdaje na auto, má možnost se rozhodnout, zda použije cestovní náhrady nebo skutečné výdaje. Při použití cestovních náhrad nemusí auto vkládat do majetku firmy a zůstává v majetku jednatele jako fyzické osoby. V případě použití skutečných výdajů musí jednatel auto vložit do podnikání vkladem/prodejem, případně může auto společnosti pronajmout.

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady se používají pro vlastní, soukromé auto podnikatele, tzn. auto nevložená do obchodního majetku firmy (zároveň ani zařazené nebylo, nebylo bezplatně vypůjčená, pronajmuté, ani nebylo na leasing, který byl daňově uplatněn.

Pro tyto případy lze použít:

  • náhrady za PHM bez připočtení 3,90 Kč za km,
  • nebo skutečné výdaje za PH dle účtenek.

VZOREC PRO VÝPOČET CESTOVNÍCH NÁHRAD

((Spotřeba dle TP:100) x cena PHM dle vyhlášky nebo účtenek + základní náhrada dle vyhlášky)

Sazby základní náhrady za 1 km pro rok 2017:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
  • u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč
  • u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  • podnikatel 3,90 Kč
  • zaměstnanec 7,80 Kč

Cenu pohonné hmoty prokazuje jednatel dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže jednatel hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty neprokáže, použije firma pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou vyhláškou.

Průměrné ceny PHM pro rok 2017 podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP jsou:

Období Super 95

 

Natural 95

Super 98, 99 a 100 Nafta
Od 1.1.2017 29,50 Kč 32,50 Kč 28,60 Kč

Vyplacené cestovní náhrady až do výše pro tzv. „státní zaměstnance“ jsou u jednatele/zaměstnance osvobozené od daně z příjmů dle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP. A také od sociálního a zdravotního pojištění. Cestovní náhrady nad limit podléhají zdanění.

Nárok na cestovní náhrady a jejich výše by měly být upraveny ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, popř. ve smlouvě s jednatelem.

Při použití cestovních náhrad je potřebné vést knihu jízd, a za všechny používané vozy zaplatit silniční daň (za měsíce, ve kterém byli služební jízdy uskutečněny).

Jednatel chce používat auto v s.r.o., která je neplátce DPH

Pokud je FO jednatelem s.r.o., která není plátce DPH, má jednatel dvě varianty, jak využít auto v s.r.o. zda využije cestovní náhrady nebo skutečné náklady. Při použití cestovních náhrad není nutné auto vkládat do podnikání. Skutečné náklady může použít, pokud vloží auto do podnikání (vkladem, prodejem). Skutečnými náklady společnosti pak jsou odpisy z pořízeného auta, a skutečné nákupy PHM. Neplátce nerozlišuje cenu PHM bez DPH a DPH, jeho nákladem je celková suma nakoupených pohonných hmot.

Za celkovou úsporu se považuje úspora na dani z příjmů, která se počítá jako 19% z celkových nákladů na použití auta ve firmě.

Jednatel chce používat auto v s.r.o., která je plátce DPH

V tomhle příklade může jednatel taktéž využít buď cestovní náhrady, nebo skutečné náklady, tzn. odpisy a skutečné nákupy PHM. Tady je rozdíl ve výpočtu skutečných nákladů na nákup PHM, protože zatím co pro neplátce DPH je nákladem celková suma nákupu (Bez DPH+DPH), pro plátce DPH je nákladem jenom suma bez daně, DPH není nákladem!

Za celkovou úsporu se považuje úspora na dani z příjmů, která se počítá jako 19% z celkových nákladů na použití auta ve firmě, a také úspora na DPH, které si společnost může odečíst na vstupu.

Možnosti zahrnutí auta jednatele do podnikání (do obchodního majetku firmy)

Nájem auta

Jednatel je se společností s.r.o. spojenou osobou, proto musí být nájemné sjednáno v obvyklé výši (§23 odst. 7 ZDP).

Nájemné je daňovým nákladem s.r.o. v období, s kterým věcně a časově souvisí.

Nájemné je u pronajímatele (jednatele) vždy zdanitelný příjem, a to příjem podle §9 ZDP. Zdanitelným příjmem pronajímatele (jednatele) je také nepeněžní plnění v podobě technického zhodnocení, které je provedené a hrazené nájemcem, pokud k němu dojde.

Nájemce (s.r.o.) a pronajímatel (jednatel) by měli nájem auta uzavřít písemně smlouvou o nájmu dopravního prostředku.

Vklad auta

Jednatel může auto do s.r.o. vložit jako bezúplatný vklad, a to do základního kapitálu nebo mimo základní kapitál. Automobil se zařadí v hodnotě určené znaleckým posudkem.

S.r.o. pokračuje v daňových odpisech započatých jednatelem (§30 odst. 10 ZDP). Nebyl-li automobil dosud daňově odepisován, společnost zahájí odepisování z daňové vstupní ceny, která se stanovuje:

  • pro automobil pořízený v době kratší 5 let před vložením do s.r.o. pořizovací cenou
  • pro automobil pořízený v kratší době cena dle znaleckého posudku (§24 odst. 7 písm. b) ZDP)

Jednatel by měl zvážit vklad auta do podnikání v případě, že plánuje auto prodat, protože auto vloženo do podnikání a jeho případný prodej podléhá odvodu daně z příjmů a případně i DPH, pokud je společnost plátce DPH.

Prodej auta

Jednatel může auto prodat své společnosti s r.o. na základě kupní smlouvy. Při prodeji musí dodržet cenu obvyklou podle §23 odst. 7 ZDP.

Výhodou při prodeji auta je, že firma může uplatňovat veškeré náklady související s vlastnictví auta, co např. při pronájmu nelze.

Nevýhodou je odvod daně z příjmů a případně DPH při prodeji auta.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/