Novinkou od roku 2016 je mimo jiné i nové speciální daňové tvrzení, které musí všichni plátci DPH podávat spolu s přiznáním k dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení není povinen podávat neplátce DPH nebo identifikovaná osoba.

Lhůta pro podání kontrolního hlášení se odvíjí od toho, zdali je plátce právnickou osobou nebo fyzickou osobou:

 • Právnická osoba má povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně (do 25. dnů po skončení měsíce) a to bez ohledu na to, zda je měsíční, neboli kvartální plátce DPH.
 • Fyzická osoba podává kontrolní hlášení podle toho, jak podává daňové přiznání (do 25. dne po skončení měsíce), tzn. že pokud je fyzická osoba měsíční plátce, podává kontrolní hlášení každý měsíc, pokud je FO kvartální plátce, má možnost podávat kontrolní hlášení jednou za kvartál.

Pozor na to! U kontrolního hlášení nelze prodloužit lhůtu pro podání!

Druhy kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení je řádné, pokud bylo podáno v stanovené lhůtě. O opravné kontrolní hlášení se jedná, když toto hlášení nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení. Můžeme se taky setkat s následným kontrolním hlášením, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu, v předepsaném formátu a struktuře.

Kontrolního hlášení obsahuje:

Doklady do 10 000 Kč (včetně DPH) kumulativně udávají:

 • veškeré vystavené zjednodušenné daňové doklady, 
 • plnění s místem plnění v ČR pro osobu povinnou k DPH neusazenou v ČR nebo zahraniční osobu, která nemá české DIČ (zde bez ohledu na limit)
 • případ, kdy plátce není povinen vystavit daňový doklad na plnění (tj. fyzické osobě nepovinné k dani), ale je povinen přiznat DPH
 • vlastní doklad o použití
 • plnění uskutečněné ve zvláštním režimu podle § 89 (zvláštní režim pro cestovní službu) nebo § 90 (zvláštní režim pro použité zboží) s hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH (z přirážky) bez ohledu na osobu příjemce
 • oprava příslušného zdanitelného plnění podle § 42 s absolutní hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH 

Doklady nad 10 000 Kč (včetně DPH) musí obsahovat:

 • číslo daňového dokladu,
 • datum povinnosti přiznat DPH,
 • DIČ dodavatele/odběratele,
 • informaci, zda jsme pro podnikání použili celé plnění nebo jen jeho část.
 • Pokud náš odběratel není plátcem DPH, musí nám oznámit DIČ, které má pro jiné účely, jiné daně. Pokud nemá vůbec české DIČ, uvedeme jeho plnění mezi kumulativní plnění, a to bez ohledu na výši plnění (například u osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo u zahraniční osoby).

Sankce

Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě a podat jsme ho měli, zaplatíme pokutu ve výši:

 • 1000 Kč, pokud ho dodatečně podáme bez vyzvání,
 • 10000 Kč, pokud ho podáme v náhradní lhůtě po výzvě finančního úřadu,
 • 30000 Kč, pokud ho nepodáme po výzvě ke změně, doplnění či potvrzení údajů a to do 5 kalendářních dní,
 • 50000 Kč, pokud ho nepodáme ani v náhradní lhůtě.

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)